ดูแลทุกพื้นที่ภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในครอบครัว

ผู้สูงอายุ ถือเป็นช่วงวัยที่มีภูมิต้านทานต่ำ เมื่อเจ็บป่วยจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าวัยเด็ก และวัยกลางคน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อที่มากับอากาศ หรือ เชื้อโรคที่อยู่ไกล้ตัว รวมถึงอาจเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ง่าย