เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน / 1 ปี ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
2. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน   บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
4. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
5. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ และค่าบริการตามปกติ
6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
7. การรับประกันสินค้า ต่อผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ไม่มีบริการถึงบ้าน ลูกค้าจะต้องมารับบริการ หรือส่งสินค้ามาตรวจซ่อมฟรีที่ศูนย์บริการ สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ คือ เครื่องฟอกอากาศ และ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคขนาดใหญ่ จะมีการบริการถึงบ้านฟรี
8. การรับประกันสินค้าที่ระบุตามข้อ 7 เป็นการรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าล้างทำความสะอาด, การตรวจเช็คสภาพจากการร้องขอของลูกค้าโดยสินค้ามิได้มีปัญหา
9. การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่ศูนย์บริการของบริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
10. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้ หรือนับจากวันนำเข้าสินค้าล๊อตนั้น (ดูจาก Serial no.)
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรับแจ้ง
กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 02-9640700  หรือ Hot Line 086-5197777
การเข้าบริการ แบ่งเป็น
เขตกรุงเทพและปริมลฑล เข้าบริการไม่เกิน 3 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย
ต่างจังหวัด เข้าบริการไม่เกิน 7  วัน หรือตามที่ได้นัดหมาย
กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน
ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 02-9640700  หรือ Hot Line 086-5197777
เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ 02-9640700  หรือ Hot Line 086-5197777